گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبان و ادبیات انگلیسی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مسعود نام خانوادگی : رستمی
تاریخ تولد : 1359/09/20
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید بهشتی سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه :