گروه آموزشی : کشاورزی-مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-زراعت

بيوگرافي

نام : محمدرضا نام خانوادگی : نادری درباغشاهی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : MNaderi@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : خشکی، مبارزه با علفهای هرز، زراعت زعفران، گیاهان دارویی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زراعت
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه :
دکتر محمد رضا نادري درباغشاهي دانشيار گروه زراعت و کارشناس رسمي دادگستري اصفهان در رشته کشاورزي و منابع طبيعي

مدرک تحصيلي: دکتري تخصصي زراعت در گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي