گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - محيط زيست
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : هادی نام خانوادگی : رادنژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : hradnezhad@yahoo.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :