گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

  • نحوه امتحان رشد حرکتی مقطع کارشناسی
بيوگرافي

نام : زهره نام خانوادگی : مشکاتی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : zmeshkati@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : کنترل حرکتي- يادگيري حرکتي- رشد و تکامل حرکتي- روانشناسي ورزش
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی- رفتار حرکتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد خوراسگان سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد مبارکه سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه :
عضو هيئت علمي دانشکده علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان (خوراسگان)
گرایش رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش
استاد راهنما دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي