گروه آموزشی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - زبان و ادبیات فرانسه
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : مرجان نام خانوادگی : پالهنگ
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : palhang@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1373
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1367
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : 15-کارگاه آشنایی با کتابخانه دیجیتال
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد خوراسگان
محل دوره : دانشگاه آزاد خوراسگان طول دوره : 18 ساعت - 1388
عنوان دوره : 3-معنا شناسی ادبی و تدریس تغزل در متن و نقد ادبی
ارائه دهنده : دانشگاه تربیت مدرس و بخش فرهنگی سفارت فرانسه
محل دوره : دانشگاه اصفهان طول دوره : 70 ساعت کلاس و 30 ساعت کارگاه آموزشی -1381
عنوان دوره : 7-کارگاه طراحی آموزشی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد خوراسگان
محل دوره : دانشگاه آزاد خوراسگان طول دوره : یک روز-1381
عنوان دوره : 4-آموزش زبانهای خارجی
ارائه دهنده : دانشگاه اصفهان و بخش فرهنگی سفارت فرانسه
محل دوره : دانشگاه اصفهان طول دوره : 8 ساعت کلاس و 6 ساعت کارگاه آموزشی -1383
عنوان دوره : 9-کارگاه آشنایی با نرم افزار Power point
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد خوراسگان
محل دوره : دانشگاه آزاد خوراسگان طول دوره : 16 ساعت -1387
عنوان دوره : 10-کارگاه نحوه نگارش CV
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد خوراسگان
محل دوره : دانشگاه آزاد خوراسگان طول دوره : 8 ساعت-1386
عنوان دوره : 11-کارگاه مقاله نویسی علمی به زبان فارسی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد خوراسگان
محل دوره : دانشگاه آزاد خوراسگان طول دوره : 14 ساعت - 1387
عنوان دوره : 12-کارگاه آموزشی چیستی و چگونگی کرسی های نظریه پردازی .نو آوری . نقد و مناظره
ارائه دهنده : معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : دانشگاه آزاد خوراسگان طول دوره : یک روز - 1390
عنوان دوره : 13-دوره تبیین سیاست ها و راهبردهای فرهنگی
ارائه دهنده : مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی منطقه 4
محل دوره : دانشگاه آزاد خوراسگان طول دوره : 16 ساعت 1392
عنوان دوره : 14-کارگاه نحوه ارایه یک سمینار خوب
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد خوراسگان
محل دوره : دانشگاه آزاد خوراسگان طول دوره : 8 ساعت - 1391