مهندس سیدامیر خسمخی ثابت
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی کشاورزی-علوم باغباني

بيوگرافي

نام : سیدامیر نام خانوادگی : خسمخی ثابت
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :