گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش و پرورش
مرتبه علمي : دانشيار

بيوگرافي

نام : اکبر نام خانوادگی : افقری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشيار نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی : aafghari@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : applied Linguistics
دانشگاه محل تحصیل : Stanford, U.S.A سال اخذ مدرک : 1364
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : applied linguistics
دانشگاه محل تحصیل : Stanford, U.S.A سال اخذ مدرک : 1362
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : English Language and Literature
دانشگاه محل تحصیل : Shiraz University سال اخذ مدرک : 1353
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : Courses on applied linguistics, testing, and methodology
محل دوره : تاریخ دوره :