گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تربیت بدنی-مدیریت و برنامه ریزی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : رسول نام خانوادگی : نظری
تاریخ تولد : 1354/12/24
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : nazarirasool@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : مديريت و برنامه ريزي استراتژيک آينده نگاري راهبردي و روش تحقيق کيفي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مديريت ورزشي
دانشگاه محل تحصیل : تهران مرکزي سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : ارائه مدل اثر مهارتهاي ارتباطي بر ارتباطات بين فردي و اثربخشي مديران ورزشي ايران
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تربيت بدني و علوم ورزشي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : تحليل اوقات فراغت جوانان
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : تربيتبدني و علوم ورزشي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : -
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : داوري بين المللي کشتي
ارائه دهنده : فدراسيون جهاني کشتي
محل دوره : ابران طول دوره : 2005
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مديريت استراتژيک پيشرفته
محل دوره : دانشگاه تاریخ دوره : ادامه دارد
عنوان دوره : روش تحقيق کيفي
محل دوره : دانشگاه تاریخ دوره : ادامه دارد
عنوان دوره : مقاله نويسي
محل دوره : دانشگاه تاریخ دوره : ادامه دارد
پژوهشگر و کنشگر عرصه ورزش
رئيس شواري تخصصي ورزش دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان
رئيس انجمن علمي مديريت ورزشي ايران . شعبه اصفهان