دکتر سیده فاطمه احمدپوری
گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : - پرستاري-بهداشت جامعه

بيوگرافي

نام : سیده فاطمه نام خانوادگی : احمدپوری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :