گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - حسابداری
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : مصطفی نام خانوادگی : صبوری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : بورسیه
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر برقراری سسستم مالیات بر ارزش افزوده وسامانه 169 مکرر بر کاهش پرهیز مالیاتی