گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم اقتصادي
مرتبه علمي : استادیار

  • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=608337ec345da235c2dd9f34&usertype=1
  • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=608337bc345da235c2dd9f33&usertype=1
  • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=6083378e345da235c2dd9f32&usertype=1
  • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60833766345da235c2dd9f31&usertype=1
بيوگرافي

نام : سارا نام خانوادگی : قبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : sghobadi@khuisf.ac.ir
ایمیل : khuisfecon@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : اقتصاد بين الملل-اقتصاد سنجي
سوابق علمی و تحصیلی
 کارشناسي اقتصاد نظري دانشگاه اصفهان
 کارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اصفهان
دکتري اقتصاد بين الملل-اقتصاد سنجي علوم و تحقيقات تهران
https://scholar.google.com/citations?user=Hh_5gsQAAAAJ&hl=en