دکتر قربانعلی سلیمی
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : - مدیریت در آموزش و پرورش

بيوگرافي

نام : قربانعلی نام خانوادگی : سلیمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :