گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی محض-آنالیز
مرتبه علمي : استادیار

 • با سلام و آرزوی حالی خوش، دانشجویان عزیزی که با بنده درس های ریاضی مهندسی، ریاضی عمومی ۲، معادلات دیفرانسیل دارند لطفاً جهت پیوستن به گروه درس مربوطه به شماره تماس ۰۹۱۳۳۰۴۹۸۱۹ پیامی در واتساپ با محتوای نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی و نام درس ارسال نمایند.
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس درس معادلات ديفرانسيل شناسه کلاس 44839d1 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/09/24 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس درس ریاضی عمومی 2 دوشنبه 8 شناسه کلاس 627adfe گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/09/24 ساعت برگزاری 08:15:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس درس رياضي مهندسي يكشنبه ٨ صبح شناسه کلاس 475ca9b گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/09/23 ساعت برگزاری 08:15:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس درس ریاضی عمومی 2 سه شنبه 8 صبح شناسه کلاس 486877f گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/09/18 ساعت برگزاری 08:15:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس جلسه پرسش و پاسخ درس معادلات دیفرانسیل شناسه کلاس 184448c گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/09/17 ساعت برگزاری 18:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس درس معادلات دیفرانسیل شناسه کلاس 5879986 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/09/17 ساعت برگزاری 13:15:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس درس ریاضی عمومی 2 شناسه کلاس 4708156 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/09/17 ساعت برگزاری 08:15:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس درس رياضي مهندسي يكشنبه ١٣ شناسه کلاس 6324b06 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/09/16 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس درس ریاضی مهندسی شناسه کلاس 522b1d3 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/09/16 ساعت برگزاری 08:15:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس درس معادلات دیفرانسیل دوشنبه 13 شناسه کلاس 8810ca4 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/09/10 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس درس ریاضی عمومی 2 دوشنبه 8 صبح شناسه کلاس 78510a5 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/09/10 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس درس رياضي مهندسي يكشنبه ١٣ شناسه کلاس 228a8f5 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/09/09 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس درس ریاضی مهندسی یکشنبه 8 صبح شناسه کلاس 426e7a7 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/09/09 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس درس ریاضی عمومی 2 سه شنبه 8 صبح شناسه کلاس 2463365 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/09/04 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس درس معادلات دیفرانسیل شناسه کلاس 885763d گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/09/03 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس درس ریاضی عمومی 2 شناسه کلاس 404bf9f گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/09/03 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ادامه پرسش و پاسخ درس ریاضی مهندسی شناسه کلاس 591f284 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/09/02 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ادامه جلسه پرسش و پاسخ شناسه کلاس 7464433 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/09/02 ساعت برگزاری 10:30:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضی مهندسی یکشنبه 13 شناسه کلاس 7561930 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/09/02 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضی مهندسی یکشنبه 8 صبح شناسه کلاس 172a37d گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/09/02 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضی عمومی 2 سه شنبه 8 صبح شناسه کلاس 1530e08 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/08/27 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس معادلات ديفرانسيل دوشنبه ١٣ شناسه کلاس 6907e04 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/08/26 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضی عمومی 2 دوشنبه 8 صبح شناسه کلاس 572e06e گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/08/26 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضی مهندسی یکشنبه 13 شناسه کلاس 842f1b3 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/08/25 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضی مهندسی یکشنبه 8 صبح شناسه کلاس 6185a61 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/08/25 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس رياضي عمومي ٢ سه شنبه ٨ شناسه کلاس 2236342 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/08/20 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس رياضي عمومي ٢ ساعت ٨ دوشنبه شناسه کلاس 509339d گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/08/19 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضی مهندسی یکشنبه 13 شناسه کلاس 2448730 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/08/18 ساعت برگزاری 13:30:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس درس ریاضی مهندسی یکشنبه 8 شناسه کلاس 3115152 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/08/18 ساعت برگزاری 08:15:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس معادلات دیفرانسیل دوشنبه 13 شناسه کلاس 197086e گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/08/12 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضی عمومی 2 صبح 8 شناسه کلاس 346da57 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/08/12 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس رياضي مهندسي ٢٠:٣٠ شناسه کلاس 22036a1 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/08/11 ساعت برگزاری 20:30:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضی مهندسی یکشنبه 13 شناسه کلاس 382d730 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/08/11 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس رياضي عمومي ٢ سه شنبه ٨ صبح شناسه کلاس 7072ad0 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/08/06 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • مهم مهم دانشجويان عزيزي كه نمره آنها وارد سايت نشده هر چه سريعتر به بنده اطلاع دهند.
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضی عمومی 2 ساعت 8 سه شنبه شناسه کلاس 55290e9 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/07/29 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس معادلات دیفرانسیل 13 دوشنبه شناسه کلاس 2064cd1 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/07/28 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضی عمومی 2 ساعت 8 دوشنبه شناسه کلاس 562a6a6 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/07/28 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضی مهندسی یکشنبه ساعت 13 شناسه کلاس 42048d6 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/07/27 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضی مهندسی یکشنبه 8 صبح شناسه کلاس 7421258 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/07/27 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضی عمومی 2 سه شنبه 8 شناسه کلاس 486d8c9 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/07/22 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس رياضي عمومي ٢ شناسه کلاس 2190f77 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/07/21 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس معادلات ديفرانسيل دوشنبه ١٣ شناسه کلاس 3408883 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/07/21 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضی مهندسی یکشنبه ساعت 13 شناسه کلاس 41731f5 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/07/20 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس درس ریاضی مهندسی یکشنبه 8 صبح شناسه کلاس 5764968 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/07/20 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس معادلات دیفرانسیل دوشنبه 13 شناسه کلاس 193e02c گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/07/14 ساعت برگزاری 13:07:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس درس ریاضی عمومی 2 سه شنبه 8 صبح شناسه کلاس 347a42d گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/07/15 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس درس ریاضی عمومی 2 دوشنبه 8 صبح شناسه کلاس 423c2db گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/07/14 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • كلاس يكشنبه ٨ صبح درس رياضي مهندسي سلام و صبح به خير لينك درس رياضي مهندسي ساعت ٨ سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضی مهندسی یکشنبه ساعت 8 شناسه کلاس 5797421 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/07/13 ساعت برگزاری 08:03:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ریاضی مهندسی یکشنبه ساعت 13 شناسه کلاس 690f440 گذرواژه 1381 تاریخ برگزاری 1399/07/13 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
بيوگرافي

نام : زینب نام خانوادگی : کمالی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : zekamath@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی محض-آنالیز
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : ۱۳۹۲
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ریاضی محض-آنالیز و هندسه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : ۱۳۸۵
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی محض
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : ۱۳۸۰
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : فرصت مطالعاتی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه کچ ترکیه طول دوره : ۶ ماه