مجید میرحسینی خرزوقی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حقوق خصوصي

بيوگرافي

نام : مجید نام خانوادگی : میرحسینی خرزوقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :