گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : استادیار

 • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=6082fa61b27d30139582c0a3&usertype=1
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه متون ساده شناسه کلاس 58553fb گذرواژه 12345 تاریخ برگزاری 1399/07/14 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس مبانی نظری ترجمه شناسه کلاس 6542502 گذرواژه 12345 تاریخ برگزاری 1399/07/13 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس مبانی نظری ترجمه شناسه کلاس 755ca3c گذرواژه 12345 تاریخ برگزاری 1399/07/13 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس مبانی نظری ترجمه شناسه کلاس 410a919 گذرواژه 12345 تاریخ برگزاری 1399/07/13 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس خواندن پیشرفته شناسه کلاس 4631606 گذرواژه 12345 تاریخ برگزاری 1399/07/12 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس خواندن پیشرفته شناسه کلاس 450deb1 گذرواژه 12345 تاریخ برگزاری 1399/07/12 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس خواندن پایه شناسه کلاس 698dd9b گذرواژه 12345 تاریخ برگزاری 1399/07/12 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه متون ساده شناسه کلاس 4690e2b گذرواژه 12345 تاریخ برگزاری 1399/07/07 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • کلاس مبانی نظری ترجمه - شناسه کلاس: 537066a - گذر واژه: 12345- ساعت برگزاری: 17
 • کلاس مبانی نظری ترجمه - شناسه کلاس: 425bbde - گذر واژه: 12345- ساعت برگزاری: 15
 • کلاس مبانی نظری ترجمه - شناسه کلاس: 606d3d3 - گذر واژه: 12345- ساعت برگزاری: 13
بيوگرافي

نام : فاطمه نام خانوادگی : کریمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :