گروه آموزشی : کشاورزی-مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات

بيوگرافي

نام : احمدرضا نام خانوادگی : گل پرور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a.golparvar@khuisf.ac.ir
ایمیل : dragolparvar@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : به نژادي و توليد بذر گياهان دارويي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : تجزیه ژنتیکی مقاومت به تنش خشکی در ارقام گندم نان
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه : بررسی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم نان
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهرکرد سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه : تجزیه و تحلیل دای آلل به روش دوم گریفینگ