گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تغذیه دام
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : امیرداور نام خانوادگی : فروزنده شهرکی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : ad_foroozandeh@yahoo.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : تغذيه گاو هاي شيرده، خشک و گوساله هاي شيري- تغذيه گوسفند و بز- ميکروبيولوژي شکمبه
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تغذیه دام
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : مقایسه توان میکروارگانیسم های شکمبه در تجزیه دیواره سلولی گیاهی