گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي ترميمي
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : مهرداد نام خانوادگی : برکتین
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : dr-mehrdad-b@yahoo.com 
ایمیل : mehrbarekat@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : مواد دنداني و دندانپزشکي ترميمي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : دندانپزشکی ترمیمی
دانشگاه محل تحصیل : علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : "مقايسه ميزان ريزنشت عوامل اتصال دهنده عاجي نسل پنجم وششم در شرايط كلينيكي"

 

متخصص دندان پزشكي ترميمي و  مواد دنداني

   دانشيار ومعاون تحصيلات تکميلي دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان

پست الکترونيکي : m.barekatain@khuisf.ac.ir

  

          -   ورود به دانشکده دندانپزشکي  : مهرماه 1371

-     فارغ التحصيل دکتراي حرفه اي دندانپزشکي در دانشکده دندانپزشکي اصفهان : شهريور1377

-    عنوان پايان نامه دکتراي حرفه اي :

Attrition بررسي ميزان شيوع سني – جنسي"

در مراجعين به بخش تشخيص  دانشکده دندانپزشکي اصفهان"

-    ورود به دوره تخصصي دندان پزشكي ترميمي دانشکده دندانپزشکي اصفهان : مهرماه 1380

-  سرپرست كميته علمي دانشجويان و مسئول ششمين همايش دانشجويان دندان پزشكي ايران: سال 1382

-   ترجمه كتاب مواد دندان پزشكي ترميمي (مرجع آزمون بورد سراسري): سال 1382

-   فارغ التحصيل دکتراي تخصصي دندان پزشكي ترميمي دانشکده دندانپزشکي اصفهان: شهريور ???3 

-     عنوان پايان نامه تخصصي :

          "مقايسه ميزان ريزنشت عوامل اتصال دهنده عاجي نسل پنجم وششم در شرايط كلينيكي"                                     

   -      رتبه دوم در پنجمين جشنواره علمي پژوهشي دندانپزشکي شهيد دكتر هدايت– تهران : 1383

-      استاديار دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان از مهر ماه ???3

-      معاون دانشجوئي دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان ازاسفند ماه ????

-  سرپرست دهمين همايش دانشجويان دندان پزشكي ايران: سال 1387

- سرپرست دوره هاي آموزش كوتاه مدت دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان از ارديبهشت ماه 1386

- عضو كميته فرهنگي دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

- نماينده انجمن دندان پزشكي ترميمي ايران  در دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان ازمرداد ماه 1386

 - سرپرست همايش هاي سالانه مينا در دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

معاون آموزشي دانشکده دندانپزشکي از سال 1393 لغايت 1396

معاون تحصيلات تکميلي دانشکده از سال 1396 تاکنون

-      راهنماي 44پايان نامه دکتراي حرفه اي دندانپزشکي

-      مشاوره 36 پايان نامه دکتراي حرفه اي دندانپزشکي

-     چاپ جهل مقاله تحقيقي در مجلات علمي – پژوهشي

-     ارائه 25سخنراني در همايش هاي داخلي

-   راهنمايي و مشاوره هشت پايان نامه دکتراي تخصصي

-  ارائه 20 پوستر در همايش هاي داخلي

- ترجمه و ويرايش كتاب علم و هنر در دندان پزشكي ترميمي 1387

- تاليف كتاب مجموعه سوالات تفكيكي دندان پزشكي ترميمي 1384 و1390

- سخنراني و اجراي برنامه هاي متعدد باز آموزي دندان پزشكان در دانشکده دندانپزشکي اصفهان و دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهانو سازمان نظام پزشكي اصفهان
ارتقا به مرتبه دانشياري در سال 1397