گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شهرسازي وآمايش
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : مسعود
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :