گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی
رشته تحصیلی : - حقوق عمومی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : سیدمحمدصادق نام خانوادگی : احمدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : sms_ahmadi@yahoo.com
ایمیل : sms_ahmadi@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : حقوق عمومي (حقوق بشر)
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حقوق
دانشگاه محل تحصیل : علوم قضایی و خدمات اداری سال اخذ مدرک : 1368
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حقوق عمومی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه : آزادی اندیشه،عقیده و بیان در جمهوری اسلامی ایران
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حقوق عمومی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهیدبهشتی سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : آزادی بیان در حوزه عمومی با توجه به خیر مشترک
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : حقوق اساسی یک و دو در مقطع کارشناسی
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان، دانشگاه اصفهان،دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تاریخ دوره :
عنوان دوره : حقوق اداری یک و دو در مقطع کارشناسی
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان، دانشگاه اصفهان، تاریخ دوره :
عنوان دوره : حقوق تطبیقی در مقطع کارشناسی
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان،دانشگاه اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : حقوق کار در مقطع کارشناسی
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان،دانشگاه اصفهان،موسسه آموزش عالی شهید اشرفی تاریخ دوره :
عنوان دوره : حقوق تجارت یک و دو وسه و چهار در مقطع کارشناسی
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان،دانشگاه آزاد واحد نجف آباد، تاریخ دوره :
عنوان دوره : حقوق تجارت در کارشناسی ارشد
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : نظارت بر اعمال حکومت در مقطع دکتری
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان، واحد علوم و تحقیقات اصفهان دانشگاه آزاد نجف آباد تاریخ دوره :
عنوان دوره : حقوق بشر در مقطع دکتری
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان، تاریخ دوره :
عنوان دوره : اندیشه های سیاسی در ایران و جهان اسلام در مقطع دکتری
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : روش تحقیق مقاله نویسی و رساله نویسی پیشرفته در مقطع دکتری
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان تاریخ دوره :