گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : - مديريت دولتي-رفتار سازماني
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : اکبر نام خانوادگی : اعتباریان خوراسگانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : etebarian@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : تغيير و تحول در نظام هاي سازماني و اجتماعي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت گرایش رفتار سازمانی
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : اصلاح نظام اداری ایران بر اساس الگوی توازن قدرت
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : کارگاه آموزشی چیستی و چگونگی کرسی های نظریه پردازی، نوآوری، نقد و مناظره
ارائه دهنده : هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره : کارگاه آموزشی پیوست فرهنگی
ارائه دهنده : معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسکان
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان طول دوره : 4 ساعت
عنوان دوره : نقش بورس در اقتصاد کشور
ارائه دهنده : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
محل دوره : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان طول دوره : 4 ساعت
عنوان دوره : تعلیم و تربیت سطح یک
ارائه دهنده : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره : آشنایی با قوانین و آئین نامه های پژوهشی
ارائه دهنده : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره : آموزش مدیران گروهها
ارائه دهنده : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره : نجوه نگارش CV
ارائه دهنده : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره : کاربرد اکسل در مدیریت بانک های اطلاعاتی
ارائه دهنده : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره : آمار و spss مقدماتی
ارائه دهنده : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره : کارآفرینی
ارائه دهنده : اولین کنفرانس مدیریت نوآوری و کارآفرینی
محل دوره : جزیره کیش طول دوره : 12 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره :  تفکر سیستمی
محل دوره : سازمان ها و موسسه های دولتی و غیر دولتی تاریخ دوره :
عنوان دوره :  انسجام سازمانی
محل دوره : سازمان ها و موسسه های دولتی و غیر دولتی تاریخ دوره :
عنوان دوره :  مدیریت انگیزش
محل دوره : سازمان ها و موسسه های دولتی و غیر دولتی تاریخ دوره :
عنوان دوره :  ارتباطات اثربخش
محل دوره : سازمان ها و موسسه های دولتی و غیر دولتی تاریخ دوره :
عنوان دوره :  مدیریت تعارض
محل دوره : سازمان ها و موسسه های دولتی و غیر دولتی تاریخ دوره :
عنوان دوره :  مدیریت استراتژیک
محل دوره : سازمان ها و موسسه های دولتی و غیر دولتی تاریخ دوره :
عنوان دوره :  خلاقیت و نوآوری
محل دوره : سازمان ها و موسسه های دولتی و غیر دولتی تاریخ دوره :
عنوان دوره :  تیم سازی و کار تیمی
محل دوره : سازمان ها و موسسه های دولتی و غیر دولتی تاریخ دوره :
عنوان دوره :  رهبری در سازمان ها
محل دوره : سازمان ها و موسسه های دولتی و غیر دولتی تاریخ دوره :
عنوان دوره :  اخلاق کار و وجدان کاری
محل دوره : سازمان ها و موسسه های دولتی و غیر دولتی تاریخ دوره :
به اعتقاد من علوم انساني در کشور ما بايد در سه محور اساسي دست به عمل بزند:

1. هويت يابي از طريق بازخواني وتوسعه معارف و دانش بومي گذشته

2. عمل گرايي از طريق بازشناسي مسايل انساني جامعه خودي و ورود جدي و واقعي به ميدان تحقيق

3. جايگاه يابي در کلاژ علوم انساني/جهاني از طريق نظريه پردازي و خلق مفاهيم نو