زهرا کیانی پیکانی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : مربی

 • باسلام :برنامه کلاس وحضور اینجانب در ترم جاری (مهر۱۴۰۰) درقسمت برنامه هفتگی مشاهده فرمایید.
 • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=6081b6080139a2625b87ef98&usertype=1
 • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=6081b5930139a2625b87ef96&usertype=1
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 760d5b3 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/21 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 3583e1b گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/21 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 78138d9 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/20 ساعت برگزاری 18:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 2856311 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/20 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 74105b5 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/20 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 8796217 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/16 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • vسامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 66735b6 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/16 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 177de7f گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/15 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 2839752 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/15 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 7302052 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/14 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 806454c گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/14 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 1719456 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/13 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 2079362 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/13 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 4697c59 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/09 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 6874883 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/09 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 239dd86 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/08 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 53240ff گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/08 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 658901a گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/07 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 43963f5 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/07 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 250eca0 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/06 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 69523d7 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/06 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 742cb49 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/02 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 29906e7 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/02 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 829bd9b گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/01 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 145eb64 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/01 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 71779d1 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/30 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 5830560 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/30 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 421f600 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/29 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 71987f7 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/29 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 7007f02 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/25 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 3383d9b گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/25 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 7813378 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/24 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 79602ac گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/24 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 129ae1f گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/23 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 238e2f3 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/23 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 8798629 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/22 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 162473a گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/22 ساعت برگزاری 08:28:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 253933d گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/08 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 416ab78 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/08 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 363dc0a گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/04 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 509d9af گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/04 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 30013d3 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/03 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 559ff47 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/03 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 133055b گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/02 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 700e625 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/02 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 177dc16 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/01 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 5461523 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/01 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 55763c4 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/27 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 418ac50 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/27 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 306794a گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/26 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 7463fc9 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/26 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 768d6ce گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/25 ساعت برگزاری10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 8665f0d گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/25 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 413ebe2 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/24 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 3938f61 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/24 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 4918c10 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/20 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 390c91f گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/20 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 321d7ca گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/19 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 49503fc گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/19 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 5294ad5 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/18 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 632d7ab گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/18 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 2501049 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/17 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 49462d7 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/17 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 46810e1 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/12 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 5707905 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/12 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 223f0d2 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/11 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 557505a گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/11 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 502d46c گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/10 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 753915d گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/10 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 778e54b گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/06 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 2156951 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/06 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 499d68b گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/05 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 819b133 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/05 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 86333e6 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/03 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 4880a25 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/03 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 322fef0 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/29 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 4017324 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/29 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 8748ad5 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/28 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 594bca5 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/28 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 2525742 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/27 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 455ae6d گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/27 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 596fcc5 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/22 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 83997e3 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/22 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 280818d گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/21 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 285eac2 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/21 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 65971fa گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/20 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 670b673 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/20 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 41307d2 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/19 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 133df4d گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/19 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 520ad5d گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/15 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 6909a26 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/15 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 7764da4 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/14 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 261ef71 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/14 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 127d547 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/13 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 3567405 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/13 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 4902236 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/12 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 286b3fd گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری1399/07/12 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 3212792 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/08 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 1187cb9 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/08 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 6717263 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/07 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 173a4e8 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/07 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 46953ba گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/06 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 450ae12 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/06 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 5808b61 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/05 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 1671051 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/05 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
بيوگرافي

نام : زهرا نام خانوادگی : کیانی پیکانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : kiani@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سال تولد: 1354/7/10 مدارک تحصیلی: کارشناسی علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ) بهمن 1376 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان کارشناسی ارشد علوم تربیتی (مدیریت آموزشی) خرداد 1379 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان مقاله ها و همایش ها: - بررسی نقش نظارتی مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان چاپ شده در مجله دانش و پژوهش شماره 8 - بررسی نقش نظارتی مدیران مدارس ابتدایی شهر اصفهان به منظور برآورد نیازهای آموزشی آنان همایش تازه های تعلیم و تربیت سال 1382 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان - تحلیلی بر نقش نظارتی مدیران آموزشی همایش تازه های تعلیم و تربیت سال 1384 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان - مدیریت کلاس درس (راهبردهایی برای تدریس اثر بخش ) همایش تازه های تعلیم و تربیت سال 1387 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان - نظارت و راهنمایی آموزشی اهرمی برای تدریس اثر بخش همایش تازه های تعلیم و تربیت سال 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان جزوه آموزشی: نظارت و راهنمایی آموزشی سال 1389 طرح پژوهشی: ارزشیابی طرح اوقات فراقت فرزندان کارکنان شهرداری اصفهان تابستان 1380 سمت: همکار علمی تجارب حرفه ای: سمت:ارزشیاب (سازمان فرهنگی_تفریحی شهرداری اصفهان ) سمت: مسئول آموزش ( فرهنگ سرای همت) سمت: کارشناس پژوهش (سازمان فرهنگی_تفریحی شهرداری اصفهان ) برتری،جایزه و نشان: دانشجوی ممتاز کارشناسی رشته علوم تربیتی سال 1376 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان دانشجوی رتبه اول کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی سال 1379 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان