گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مشاوره و راهنمائي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : شاکرمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مشاوره
دانشگاه محل تحصیل : خوارزمی سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مشاوره خانواده
دانشگاه محل تحصیل : خوارزمی سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : بررسی نقش واسطه¬ای سبک های حل تعارض (سازنده و غیرسازنده) در رابطه بین تحریف¬های شناختی بین فردی و رضایت جنسی با تعهد زناشویی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مشاوره
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1400
عنوان پایان نامه : تدوین بسته مداخله واقعیت مجازی و حضوری خانوادگی- شغلی فرسودگی مبتنی بر رویکرد شفقت و بررسی تأثیر آنها بر فرسودگی و عملکرد شغلی و خانوادگی