گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - آمار
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : سمیه نام خانوادگی : عباسی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : s.abbasi.29@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : , Distribution theory, Probability, Reliability, Biostatisticsو Stochastic orderings
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : آمار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : کاربرد ترتیب‌بندی‌های تصادفی در مقایسه توزیع‌های خانواده هریس و موضوع‌های وابسته
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : آمار اقتصادی اجتماعی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : : ترتیب بندیهای تصادفی و کاربرد آنها
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : آمار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تبریز سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :