گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - شيمي تجزيه
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : عباس نام خانوادگی : عابداصفهانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : بازنشسته/قطع همکاري با دانشگاه
ایمیل دانشگاهی : aabed@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : شیمی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1365
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : شیمی تجزیه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه : بررسی کمپلکسهای رنگی قلع-گزیلنول اورانژ در PH های مختلف به منظور تعیین مقادیر بسیار کم قلع