گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : فرزاد نام خانوادگی : کوهیان افضلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : farzadkoohian@yahoo.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه : مقایسه اضطراب حالتی رقابتی بازیکنان اصلی و ذخیره بسکتبال
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تربیت بدنی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه خوارزمی تهران سال اخذ مدرک : درحال دفاع
عنوان پایان نامه : ...
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : حقوق ورزشی
ارائه دهنده : وزارت ورزش
محل دوره : تهران طول دوره : 6 ساعت
عنوان دوره : مقاله نویسی علمی به زبان فارسی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
محل دوره : اصفهان طول دوره : 14ساعت
عنوان دوره : برنامه ریزی درسی و الگوهای تدوین درس
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
محل دوره : اصفهان طول دوره : 24ساعت
عنوان دوره : آشنایی با نرم افزار power point
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
محل دوره : اصفهان طول دوره : 16ساعت
عنوان دوره : مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
محل دوره : اصفهان طول دوره : 16ساعت
عنوان دوره : آمار و spss مقدماتی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
محل دوره : اصفهان طول دوره : 24ساعت
عنوان دوره : آشنایی با نرم افزار word
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
محل دوره : اصفهان طول دوره : 24ساعت
عنوان دوره : کارگاهرسانه ها و وسایل کمک آموزشی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
محل دوره : اصفهان طول دوره : 16ساعت