گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - الهيات و معارف اسلامي-فلسفه و حکمت اسلامی
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : موحدیان عطار
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : بورسیه
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :