گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق-مخابرات
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : سیدمهدی نام خانوادگی : سجادیه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : رمزنگاري و کدينگ کانال
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی برق-مخابرات
دانشگاه محل تحصیل : صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : حمله جبری علیه رمزهای دنباله ای
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی برق-مخابرات
دانشگاه محل تحصیل : صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : بررسی روش های طراحی تبدیل انتشار در رمزهای قالبی نوین
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی برق-مخابرات
دانشگاه محل تحصیل : صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ریاضی
دانشگاه محل تحصیل : شهید اژه ای سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه :