گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - کودكان استثنائي
مرتبه علمي : استادیار

کتاب ها

:: چطور ميتونم اين همه چيز را به ياد بياورم

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1400
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : نشر نوشته
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-600-386-257-9
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : منصوره بهرامی پور - فاطمه حسینی -
:: کتاب کار کودکان تيزهوش

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1399
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : نشر نوشته
تعداد صفحات : 180
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-600-386-251-7
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : منصوره بهرامی پور - مریم دلایلی -
:: خلاقيت ذاتي

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : زيرچاپ
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : نشر نوشته
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: ابعاد اخلاقي زندگي کودکان

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1397
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : نشر نوشته
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-386-123-7
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: بازي درماني در مدرسه

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1398
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات دانشگاه خوراسگان
تعداد صفحات : 624
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-10-5892-2
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : منصوره بهرامی پور -
:: کودکان نافرمان

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1397
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : نشر نوشته
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-386-128-2
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: بازيهاي ديجيتالي و پرورش خلاقيت در کودکان

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1397
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : نشر نوشته
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-386-127-5
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: روانشناسي مرضي کودک و نوجوان

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1400
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات دانشگاه خوراسگان
تعداد صفحات : 1012
قطع کتاب : رحلي
شماره شابک : 978-964-10-5992-9
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : منصوره بهرامی پور -
:: بازيهاي ويديوئي و خلاقيت

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1396
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : نشر نوشته
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-386-100-8
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: معماري و اتيسم

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1393
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اصفهان
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-10-2608-2
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: مباني اختلال هاي گفتار و زبان

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1385
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اصفهان
تعداد صفحات : 260
قطع کتاب :
شماره شابک : 964-95173-8-3
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: اتيسم

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1388
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : جهاددانشگاهي اصفهان
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-505-142-1
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1