گروه آموزشی : الهیات و فقه اسلامی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - عرفان اسلامي
مرتبه علمي : استادیار

کتاب ها

:: مجموعه مقالات دکتر سيد احمد تويسرکاني

زبان اصلی : فارسي
نوع : گردآوري
سال چاپ : 1393
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه ازاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
:: آثار و افکار حکما و عرفان مشهور اصفهان از قرن 12 تا عصر حاضر

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 2005
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه ازاد اسلامي واحد خوراسگان
تعداد صفحات : 488
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
:: سيري در منازل عشق با قران

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 2010
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : سازمان فرهنگي تفريخي شهرداري اصفهان
تعداد صفحات : 784
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
:: مناجات امام خسين(ع) در جبل الرحمه

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 2013
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه ازاد اسلامي واحد خوراسگان
تعداد صفحات : 125
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
:: با دعاي عرفه در حضور يار

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 2013
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه ازاد اسلامي واحد خوراسگان
تعداد صفحات : 181
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1

1