گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - خاكشناسي
مرتبه علمي : استاد

کتاب ها

:: ارزيابي اراضي (كاربري هاي كشاورزي و منابع طبيعي).

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر :
نام ناشر : مركز نشر دانشگاه صنعتي اصفهان,
تعداد صفحات : 385
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ : 2
نوبت چاپ :

1