گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش و پرورش
مرتبه علمي : دانشيار

کتاب ها

:: English for Students of Social Sciences

زبان اصلی : انگليسي
نوع : تأليف
سال چاپ :
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : SAMT
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 10
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: English for Students of Persian Literature(I)

زبان اصلی : انگليسي
نوع : تأليف
سال چاپ :
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : SAMT
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 10
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: English for Students of Social Sciences

زبان اصلی : انگليسي
نوع : تأليف
سال چاپ :
ناشر :
نام ناشر : SAMT
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 10
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Dr. Farhad Moshfeghi -

1