گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

کتاب ها

:: Affective Capital: Essentials and Functions

زبان اصلی : Farsi
نوع : Write
سال چاپ : 2017
ناشر : Non-academic
نام ناشر : Jungle Publishing Company
تعداد صفحات : 337
قطع کتاب : Vaziri
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : Mohsen Golparvar -
:: سنجش کاربردي در روان شناسي سازماني-جلد چهارم

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1397
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات : 172
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9786003165113:ج4
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: سنجش کاربردي در روان شناسي سازماني-جلد سوم

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1397
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات : 169
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9786003165113:ج3
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: سنجش کاربردي در روان شناسي سازماني-جلد دوم

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1396
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات : 468
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9786003165113:ج2
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: مقاله نويسي علمي و کاربردي در علوم رفتاري

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1395
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات جنگل
تعداد صفحات : 274
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978600316538-0
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: سنجش کاربردي در روان شناسي سازماني-جلد اول

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1395
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات جنگل
تعداد صفحات : 486
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9786003165113:ج1
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: سرمايه عاطفي: گارکردها و ضرورت ها

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1395
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات جنگل
تعداد صفحات : 337
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9786003164567
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1