گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمي : مربی

کتاب ها

:: جامعه شناسي ورزشي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1389
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان ( خوراسگان )
تعداد صفحات : 226
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-10-0-482-0
تیراژ : 2000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهدی صباغ لنگرودی - احمد دورودیان -
:: تاريخ تربيت بدني

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1396
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي ئاحد اصفهان ( خوراسگان )
تعداد صفحات : 228
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-450-988-9
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 2
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهدی صباغ لنگرودی -
:: تاريخ تربيت بدني

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1387
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي ئاحد اصفهان ( خوراسگان )
تعداد صفحات : 240
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-450-988-9
تیراژ : 2000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهدی صباغ لنگرودی -

1