دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - عمران

کتاب ها

:: ارزيابي و مدلسازي شهر فشرده و تغييرات کاربري اراضي توسط GIS

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1401
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي
تعداد صفحات : 300
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : صالح عبدالهی -
:: Spatial Modeling and Assessment of Urban form

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 2017
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : Springer
تعداد صفحات : 337
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-3-319-54216-4
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : صالح عبدالهی - بیسواجیت پرادهان - ابوبکر الشریف - حسین مجددی -

1