گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامائي
مرتبه علمي : مربی

کتاب ها

:: ثبت فعاليت هاي باليني ( لاگ بوک)

زبان اصلی : فارسي
نوع : گردآوري
سال چاپ : 1402
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : دست خط
تعداد صفحات : 50
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ : 50
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فرزنده دشتی - طیبه حاجیان -
:: سلامت زن ، سلامت جامعه کتاب دوم ، رابطه زناشويي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1399
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : کنکاش
تعداد صفحات : 206
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 6-314-136-600-978
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 3
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : بهناز ترکان - آرش قدوسی -
:: دفتر ثبت فعاليت هاي باليني دانشجويان کارشناسي مامايي در مراکز بهداشتي - درماني

زبان اصلی :
نوع : گردآوري
سال چاپ : 1394
ناشر :
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
تعداد صفحات : 52
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-10-3185-7
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: سلامت زن ،سلامت جامعه ، کتاب پنجم ، بلوغ دختران

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1393
ناشر :
نام ناشر : کنکاش
تعداد صفحات : 71
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-136-173-9
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: سلامت زن ، سلامت جامعه ، کتاب چهارم ،پستان

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1393
ناشر :
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان )
تعداد صفحات : 90
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-10-2654-9
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: سلامت زن سلامت جامعه ،کتاب سوم ،تعيين جنسيت فرزند

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1391
ناشر :
نام ناشر : کنکاش
تعداد صفحات : 32
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-136-068-8
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: سلامت زن سلامت جامعه ، کتاب دوم، رابطه زناشويي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1391
ناشر :
نام ناشر : کنکاش
تعداد صفحات : 149
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-136-028-2
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: سلامت زن ، سلامت جامعه ، کتاب اول ،قاعدگي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1388
ناشر :
نام ناشر : دانشگاه ازاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان )
تعداد صفحات : 57
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-223-565-0
تیراژ : 2000
نوبت چاپ :

1