گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - برنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

آشنايي با سيستم هاي اطلاع رساني پزشکي - دکتري تخصصي دندانپزشکي