گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : - علوم و صنايع غذائي

 • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60781afedd38f18db55b7fea&usertype=1 آدرس اتاق مجازی پنج شنبه ها 15-8
 • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60781a63dd38f18db55b7fe9&usertype=1 آدرس اتاق مجازی سه شنبه ها 17-8
 • مدرس: الهام خسروی - کلاس اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 5 - شناسه کلاس 115083f- گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری - 1399/07/16 - ساعت برگزاری 15:00:00
 • مدرس: الهام خسروی - کلاس اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 4 - شناسه کلاس 677d2d7 - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری -1399/07/16 - ساعت برگزاری 13:00:00
 • مدرس: الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 1 جلسه سوم - شناسه کلاس 68424cf - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری -1399/07/15 - ساعت برگزاری 13:00:00
 • مدرس: الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 1 جلسه سوم - شناسه کلاس 4694854 - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری -1399/07/15 - ساعت برگزاری 10:00:00
 • مدرس: الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 1 جلسه سوم - شناسه کلاس 563aefb - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری - 1399/07/15 - ساعت برگزاری 08:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 5 - شناسه کلاس 521fd0f - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری - 1399/07/14 - ساعت برگزاری 15:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 4 - شناسه کلاس774 639a- گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/14 - ساعت برگزاری 13:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 2 - شناسه کلاس 3170783 - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/09 - ساعت برگزاری 15:00:00
 • مدرس: الهام خسروی - کلاس اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 3 - شناسه کلاس 476a452 - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/09 - ساعت برگزاری 13:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 1 جلسه دوم - شناسه کلاس 771aea0- گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/08 - ساعت برگزاری 13:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 1 جلسه دوم - شناسه کلاس 284048b - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/08 - ساعت برگزاری 10:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس میکروبیولوژی مواد غذایی 1 جلسه دوم - شناسه کلاس 779c50b - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/08 - ساعت برگزاری 08:00:00
 • مدرس : الهام خسروی - کلاس اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 3 - شناسه کلاس 41345e1 - گذرواژه 1234 - تاریخ برگزاری 1399/07/07 - ساعت برگزاری 13:00:00
 • 1- اصول نگهداری مواد غذایی گروه دوم جلسه 1 چهارشنبه ساعت 15 گذر واژه 1234 شناسه درس 275ae9c
 • 1- اصول نگهداری مواد غذایی گروه دوم جلسه 1 چهارشنبه ساعت 13 گذر واژه 1234 شناسه کلاس 31120f2
 • میکروبیولوژی مواد غذایی 1 گروه سوم جلسه 1 سه شنبه ساعت 13 گذر واژه 1234 شناسه کلاس 329c33c
 • میکروبیولوژی مواد غذایی 1 گروه دوم جلسه 1 سه شنبه ساعت10 گذر واژه 1234 شناسه کلاس 8040b00
 • میکروبیولوژی مواد غذایی 1 گروه اول جلسه 1 سه شنبه ساعت 8 گذر واژه 1234 شناسه کلاس 8590c10
 • 1- اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 2 شناسه کلاس 447e22b و گذر واژه 1234 دوشنبه ساعت 15
 • 1- اصول نگهداری مواد غذایی جلسه 1 شناسه کلاس 886ef8c و گذر واژه 1234 دوشنبه ساعت 13
ارتباط با استاد

نام
لطفاً فيلد نام را تكميل نمائيد
ایمیل
لطفاً فيلد ایمیل را تكميل نمائيد
پیام
لطفاً فيلد پیام را تكميل نمائيد
فایل ضمیمه
قوانین افزودن فایل رعایت نشده است
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی
لطفاً كد امنيتي را بصورت صحيح وارد نمائيد
پيگيري پيام ارسالي لطفاً فيلد كد پيام را تكميل نمائيد