زهرا کیانی پیکانی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مديريت آموزشي
مرتبه علمي : مربی

 • باسلام :برنامه کلاس وحضور اینجانب در ترم جاری (مهر۱۴۰۰) درقسمت برنامه هفتگی مشاهده فرمایید.
 • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=6081b6080139a2625b87ef98&usertype=1
 • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=6081b5930139a2625b87ef96&usertype=1
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 760d5b3 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/21 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 3583e1b گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/21 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 78138d9 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/20 ساعت برگزاری 18:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 2856311 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/20 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 74105b5 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/20 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 8796217 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/16 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • vسامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 66735b6 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/16 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 177de7f گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/15 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 2839752 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/15 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 7302052 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/14 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 806454c گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/14 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 1719456 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/13 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 2079362 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/13 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 4697c59 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/09 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 6874883 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/09 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 239dd86 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/08 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 53240ff گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/08 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 658901a گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/07 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 43963f5 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/07 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 250eca0 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/06 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 69523d7 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/06 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 742cb49 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/02 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 29906e7 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/02 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 829bd9b گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/01 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 145eb64 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/10/01 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 71779d1 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/30 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 5830560 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/30 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 421f600 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/29 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 71987f7 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/29 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 7007f02 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/25 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 3383d9b گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/25 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 7813378 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/24 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 79602ac گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/24 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 129ae1f گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/23 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 238e2f3 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/23 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 8798629 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/22 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 162473a گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/22 ساعت برگزاری 08:28:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 253933d گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/08 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 416ab78 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/08 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 363dc0a گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/04 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 509d9af گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/04 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 30013d3 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/03 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 559ff47 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/03 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 133055b گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/02 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 700e625 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/02 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 177dc16 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/01 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 5461523 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/09/01 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 55763c4 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/27 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 418ac50 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/27 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 306794a گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/26 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 7463fc9 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/26 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 768d6ce گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/25 ساعت برگزاری10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 8665f0d گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/25 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 413ebe2 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/24 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 3938f61 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/24 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 4918c10 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/20 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 390c91f گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/20 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 321d7ca گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/19 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 49503fc گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/19 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 5294ad5 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/18 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 632d7ab گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/18 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 2501049 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/17 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 49462d7 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/17 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 46810e1 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/12 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 5707905 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/12 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 223f0d2 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/11 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 557505a گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/11 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 502d46c گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/10 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 753915d گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/10 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 778e54b گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/06 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 2156951 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/06 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 499d68b گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/05 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 819b133 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/05 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 86333e6 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/03 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 4880a25 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/08/03 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 322fef0 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/29 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 4017324 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/29 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 8748ad5 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/28 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 594bca5 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/28 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 2525742 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/27 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 455ae6d گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/27 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 596fcc5 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/22 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 83997e3 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/22 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 280818d گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/21 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 285eac2 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/21 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 65971fa گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/20 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 670b673 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/20 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 41307d2 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/19 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 133df4d گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/19 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 520ad5d گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/15 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 6909a26 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/15 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 7764da4 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/14 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 261ef71 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/14 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 127d547 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/13 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 3567405 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/13 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 4902236 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/12 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روان شناسی تربیتی شناسه کلاس 286b3fd گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری1399/07/12 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 3212792 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/08 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 1187cb9 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/08 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 6717263 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/07 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 173a4e8 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/07 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 46953ba گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/06 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس نظارت وراهنمایی شناسه کلاس 450ae12 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/06 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 5808b61 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/05 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
 • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روانشناسی تربیتی شناسه کلاس 1671051 گذرواژه zk54 تاریخ برگزاری 1399/07/05 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
ارتباط با استاد

نام
لطفاً فيلد نام را تكميل نمائيد
ایمیل
لطفاً فيلد ایمیل را تكميل نمائيد
پیام
لطفاً فيلد پیام را تكميل نمائيد
فایل ضمیمه
قوانین افزودن فایل رعایت نشده است
کد امنیتی
تکرار کد امنیتی
لطفاً كد امنيتي را بصورت صحيح وارد نمائيد
پيگيري پيام ارسالي لطفاً فيلد كد پيام را تكميل نمائيد
پاسخ های همگانی
الناز بابائی : سلام استاد من باشما نظارت و راهنمایی اموزشی یکشنبه ۸تا۱۰دارم اما هنوز نتونستم توگروه واتساپ عضو شم میشه به نماینده لطفا بگید منو تو گروه عضو کنه اینم شمارم ۰۹۳۷۸۸۳۹۰۸۰