گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

دانلود فايل

برای دانلود فایل بر روی عنوان فایل کلیک راست نموده و گزینه Save target(link) as را انتخاب نمائید.

آمار استنباطي پيشرفته - 805010
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

روشهاي پژوهش - 911005
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

روشهاي پژوهش - 911005
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

روشهاي پژوهش - 911005
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

استفاده از روشهاي آماري و پژوهشي پيشرفته در روانشناسي باليني - 799022
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

آمار استنباطي پيشرفته - 805010
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

آمار استنباطي پيشرفته - 805010
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

آمار استنباطي پيشرفته - 805010
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

روانشناسي سازماني - 805004
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

آمار استنباطي و روش تحقيق پيشرفته - 912003
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

آمار استنباطي و روش تحقيق پيشرفته - 912003
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

آمار استنباطي و روش تحقيق پيشرفته - 912003
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

آمار استنباطي و روش تحقيق پيشرفته - 912003
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

آمار استنباطي و روش تحقيق پيشرفته - 912003
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

روشهاي پژوهش - 911005
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

روشهاي پژوهش - 911005
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

روشهاي پژوهش - 911005
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

روشهاي پژوهش - 911005
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

روشهاي پژوهش - 911005
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

روشهاي پژوهش - 911005
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

آمار استنباطي پيشرفته - 805010
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

روانشناسي سازماني - 805004
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

آمار استنباطي و روش تحقيق پيشرفته - 912003
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

طرح هاي تجربي تحقيق و تحليل اطلاعات - 909002
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB

طرح هاي تجربي تحقيق و تحليل اطلاعات - 909002
تاریخ : 1399/04/12
فرمت فایل : MP4
سایز فایل : 0 KB


1 2