گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي
مرتبه علمي : دانشیار

دانلود فايل

برای دانلود فایل بر روی عنوان فایل کلیک راست نموده و گزینه Save target(link) as را انتخاب نمائید.

مقايسه تأثير درمان پذيرشخود ذهن آگاهانه و روان درماني مثبت نگر بر سرمايه عاطفي دانش آموزان دختر داراي افسردگي
تاریخ : 1399/12/23
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 420 KB

مقایسه اثربخشی درمان پذیرش ذهنآگاهانه خود و رواندرمانی مثبت نگر بر سرمایه روانشناختی دانش آموزان دختر دارای افسردگی
تاریخ : 1399/12/23
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1236 KB

اثربخشی درمان یکپارچهنگر طرحوارهمحور و طرحوارهدرمانی یانگ بر ادراک طرد شدگی افراد دارای ویژگیهای شخصیت مرزی
تاریخ : 1399/12/23
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 740 KB

اثربخشي درمان غيرفعالسازي حالت خانوادهمحور، درمان شناختي-رفتاري و درمان پذيرش و تعهد بر افسردگي و اضطراب نوجوانان دختر داراي مشكلات رفتاري
تاریخ : 1399/12/23
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 279 KB

نقش تعدیل کنندة معنا در کار در رابطة خودرهبری و سرمایة عاطفی و سرمایه گذاری جمعی عاطفی
تاریخ : 1399/12/23
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 353 KB

اثربخشی آموزش ارتقاء سرمایه عاطفی بر سرمایهگذاری جمعی عاطفی در پرستاران
تاریخ : 1399/12/23
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 836 KB

اثربخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد شناختی رفتاری - ( ACT-CBT ( و رویکرد آموزش مدیریت والدین ) PMT ) بر سرمایه عاطفی نوجوانان پسر مبتلا به سوء استفاده جنسی
تاریخ : 1399/12/23
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 867 KB

تاثیر رویاپرورانی تحلیلی و تصویرساز ی تحلیلی سفرهای روانشناختی مبتنی بر حل مساله مرگ بر سبک زندگی و کیفیت زندگی دانشجویان
تاریخ : 1399/12/23
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 818 KB

اثربخشی آموزشی مبتنی بر مدیریت استرس با محتوای معنویت درمانی ایرانی - اسلامی بر رضایت از زندگی زنان مبتلا به فیبرومیالژیا
تاریخ : 1397/11/27
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 384 KB

تحلیلی برنقش شخصیت پیش رو در رابطه سرمایۀ معنوی و بهزیستی معنوی تعالی گرا
تاریخ : 1397/11/27
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 559 KB

أثیر درمان مثبت نگری وجودگرا و درمان مثبت نگر ایرانی-اسلامی بر اضطراب اجتماعی و استرس دانش آموزان دختر دارای اضطراب اجتماعی
تاریخ : 1397/11/27
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 603 KB

کارکردهای تسهیل کار خانواده برای شاخصهای سلامتی و رشد - پرستاران زن
تاریخ : 1397/11/27
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 678 KB

لگوی ساختاری رابطه سرمایهگذاری جمعی عاطفی با سرمایه عاطفی و شکایات روانتنی در پرستاران
تاریخ : 1397/11/27
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 830 KB

مدلی نوين درباره نقش سرمايه گذاری نرم اجتماعی بر عملکرد معلمان: مطالعه موردی رابطه سرمايه گذاری جمعی اجتماعی با سرمايه گذاری جمعی عاطفی و عملکرد
تاریخ : 1397/11/27
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 755 KB

تاثیر بسته آموزشی مبتنی بر موفقیت شغلی بیماران هموفیلی بر موفقیت شغلی و خشنودی شغلی این بیماران
تاریخ : 1397/11/27
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 603 KB

تأثیر "درمان ذهنآگاهی بخشش محور" و "درمان هیجان مدار" بر بخشش در زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر
تاریخ : 1397/11/27
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 738 KB

تاثیر درمان مثبت نگری وجودگرا و درمان مثبت نگر ایرانی - اسلامی بر اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر دارای اضطراب اجتماعی
تاریخ : 1397/11/27
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 471 KB

أثیر درمان ذهن آگاهی مثبت محور، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر - پرخاشگری و حالات خلقی دانش آموزان دختر افسرده
تاریخ : 1397/11/27
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 593 KB

تأثیر درمان ذهن آگاهی بخشش محور و درمان هیجان مدار بر افسردگی و تاب آوری زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر
تاریخ : 1397/11/27
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 757 KB

رابطه سرمایه گذاری جمعی عاطفی با بهزیستی روان شناختی با توجه به نقش سرمایه عاطفی در پرستاران
تاریخ : 1397/11/27
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 621 KB

مقایسه اثربخشی آموزش تابآوری و تنظیم هیجان بر داغ اجتماعی ادراکشده و تحمل روانی مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی
تاریخ : 1397/11/27
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 1203 KB

تأثیرآموزش موفقیت ویژه بیماران هموفیلی بر سرمایه عاطفی و تجارب اوج این بیماران
تاریخ : 1397/11/27
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 801 KB

نقش تعدیل کننده ارزش¬های فرهنگی در رابطه عدالت و رفتارهای انحرافی
تاریخ : 1397/11/27
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 822 KB

تأثیر واسطه ای رضایت خانوادگی در رابطه بین غنای کار خانواده با رضایت از زندگی در مردان
تاریخ : 1397/11/27
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 629 KB

الگوی اکتشافی موفقیت شغلی بیماران هموفیلی بر پايه متغیرهای فردی، شغلی و اجتماعی
تاریخ : 1397/11/27
فرمت فایل : PDF
سایز فایل : 907 KB


1 2 3 4