گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زيست شناسي-فيزيولوژي جانوري
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

:: فیزیولوژی پرستاری994001
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 93
:: سلول شناسی وبافت شناسی 994001
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 55
:: فیزیولوژی 1 اتاق عمل 994001
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 26
:: فیزیولوژی 1 دندانپزشکی 994001
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 87
:: فیزیولوژی 2 دندانپزشکی994001
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 41
:: فیزیولوژی 1 مامائی994001
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 106
:: فیزیولوژی اعصاب وغدد
تعداد فایل ها : 9
بازدید : 238

1