گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری

دانلود فايل

:: رهبری
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 32
:: برنامه ریزی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 73
:: تصمیم گیری
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 50
:: سازماندهی
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 83
:: مدیریت کلاسیک
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 102
:: طرح درس اصول مدیریت خدمات پرستاری
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 65

1