گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری

دانلود فايل

:: رهبری
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 34
:: برنامه ریزی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 76
:: تصمیم گیری
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 55
:: سازماندهی
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 86
:: مدیریت کلاسیک
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 107
:: طرح درس اصول مدیریت خدمات پرستاری
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 70

1