گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : مهارت و کارآفرینی
رشته تحصیلی : - مهندسی برق-مخابرات

دانلود فايل

:: مبانی مخابرات
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 5
:: زبان تخصصی کامپیوتر
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 2
:: فرایندهای تصادفی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 1
:: پایتون
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 7
:: راهنمای متلب
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 3
:: تحلیل ac
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 24
:: تحلیل dc
تعداد فایل ها : 0
بازدید : 15
:: \مبانی بینایی کامپیوتر
تعداد فایل ها : 24
بازدید : 533
:: پردازش صحبت طبیعی
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 71
:: فیزیک الکتریسته
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 24
:: جاوا
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 46
:: شبکه های کامپیوتری
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 47
:: مدار الکتریکی 1
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 35
:: زبان تخصصی برق
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 122

1