گروه آموزشی : کشاورزی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : - محيط زيست
مرتبه علمي : دانشیار

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روشهای ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست شناسه کلاس 57002ba گذرواژه 5560 تاریخ برگزاری 1399/07/15 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir سامانه دانشگاه هوشمند کلاس روشهای تصمیم گیری در محیط زیست شناسه کلاس 430a196 گذرواژه 5560 تاریخ برگزاری 1399/07/16 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir سامانه دانشگاه هوشمند کلاس سنجش از دور تکمیلی شناسه کلاس 452207c گذرواژه 5560 تاریخ برگزاری 1399/07/16 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
  • پيامبر اسلام صلى الله و آله و سلم فرمود: نزديك ترين شما به من در موقف قيامت، و شفاعتش بر من واجب، كسى است كه راستگوتر، امانت دارتر و نيك سيرت و با مردم باشد.
دانلود فايل

:: جزوه آزمایشگاه کارتوگرافی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 41
:: جزوه آزمایشگاه مبانی سنجش از دور
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 48
:: جزوه درس بوم شناسی سیمای سرزمین
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 50
:: جزوه درس توسعه پایدار و منابع طبیعی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 43
:: جزوه درس ارزیابی اثرات توسعه
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 85
:: جزوه درس کارتوگرافی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 85
:: جزوه درس مبانی سنجش از دور
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 60
:: طرح درس
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 132
:: جزوه درس انرژی و توسعه پایدار
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 1246

1