گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی برق و الكترونيك
مرتبه علمي : دانشیار

دانلود فايل

:: رله و حفاظت
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 2
:: Curriculum Vitae (CV)
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 75
:: بهره برداری سیستم های قدرت
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 222
:: کنترل توان راکتیو
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 120
:: شبکه های انرژی الکتریکی هوشمند
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 100
:: سمینار
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 84
:: حفاظت دیجیتال
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 100
:: بهره برداری از سیستم های قدرت
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 49
:: روش تحقیق
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 50
:: ماشین های الکتریکی ۳
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 171
:: تئوری جامع ماشین الکتریکی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 155
:: تحلیل سیستم انرژی ۱
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 190
:: حفاظت پیشرفته سیستم قدرت
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 206
:: کیفیت توان
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 130
:: تحلیل سیستم انرژی ۲
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 220
:: سیستم انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 201

1