گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - حشره شناسی کشاورزی
مرتبه علمي : استادیار

  • تاریخ امتحان آزمایشگاه حشره شناسی 20 و21 مرداد ماه
دانلود فايل

:: آفات انباری
تعداد فایل ها : 12
بازدید : 198
:: رده بندی حشرات
تعداد فایل ها : 26
بازدید : 283
:: آفات میوه
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 147
:: حشره شناسی مقدماتی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 66
:: آفات میوه
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 122
:: اصول وقوانین رده بندی بندپایان
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 117
:: رفتار شناسی حشرات
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 68

1