گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : مربی

دانلود فايل

:: فصل ششم تحلیل سازه 1
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 243
:: فصل پنجم تحلیل سازه1
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 370
:: فصل چهارم تحلیل سازه 1
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 710
:: مطالب درسی بتن 2
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 430
:: فصل سوم تحلیل سازه 1
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 393
:: فصل دوم تحلیل سازه 1
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 391
:: فصل اول تحلیل سازه 1
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 456
:: تکلبف بتن 2- نیمسال اول 402
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 361
:: تکلیف تحلیل1-نیمسال اول 402
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 834
:: آزمایشگاه مقاومت مصالح
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 672

1