گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : مربی

دانلود فايل

:: فصل ششم تحلیل سازه 1
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 78
:: فصل پنجم تحلیل سازه1
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 147
:: فصل چهارم تحلیل سازه 1
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 332
:: مطالب درسی بتن 2
تعداد فایل ها : 5
بازدید : 191
:: فصل سوم تحلیل سازه 1
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 174
:: فصل دوم تحلیل سازه 1
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 186
:: فصل اول تحلیل سازه 1
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 268
:: تکلبف بتن 2- نیمسال اول 401
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 279
:: تکلیف تحلیل1-نیمسال اول 401
تعداد فایل ها : 6
بازدید : 550
:: آزمایشگاه مقاومت مصالح
تعداد فایل ها : 4
بازدید : 608

1