گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - برنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

دانلود فايل

:: طرح تحقیق
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 679
:: سوالات
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 727
:: مباني تکنولوژي آموزشي
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 331
:: روش هاي تحقيق در تعليم و تربيت
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 781
:: تکنولوژي آموزشي
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 300
:: آشنايي با بانکهاي اطلاعاتي الکترونيکي
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 530
:: روش شناسي پژوهش کيفي
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 770
:: مباني فلسفي پژوهش پديدارشناسي
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 639

1