دانیال نصر
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی عمران راه و ترابری
مرتبه علمي : مربی

دانلود فايل

:: سمینار و روش تحقیق
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 32
:: راهسازی روسازی عمران اجرایی
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 28
:: پروژه راه
تعداد فایل ها : 1
بازدید : 55
:: راهسازی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 589
:: ترافیک
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 396
:: روسازی
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 831

1